EEN HOOP HERRIE OM EEN BEETJE GELUID…..

Uit de brede MER van de gemeente Korendijk (2014) en de plan MER van de provincie ZH (2016) is gebleken dat omwonenden zich het meest zorgen maken, naast de waardevermindering van de woningen, de overlast van slagschaduw en geluid. Onze overheid heeft met de groene bril dicht op het netvlies zich laten verleiden om in 2010 een aparte geluidsnorm voor windturbines te accepteren, de z.g. 41/47 Lden norm. De enige reden waarom deze norm acceptabel zou zijn, is om de 6000 MW aan windparken op land te kunnen realiseren, in ons dichtbevolkte landje.  Hiermee accepteerde onze overheid dat mogelijk 9% van de omwonenden ernstige geluidshinder kan ondervinden met mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Hieronder een opname van een windturbine die draait bij windkracht 4/5. Dit is een open opname zonder het wegnemen van achtergrond geluid (wind/industrie). U hoort hier het kenmerkende zoef zoef geluid van een windturbine.

De opname is gemaakt in het havengebied van Rotterdam met veel achtergrond geluid. Bij achtergrond geluidsmetingen rond windpark Spui (2016), zijn nachtwaardes gemeten die onder de 40 dB liggen. U kunt zich dus voorstellen dat met een 41/47Lden norm het zoef zoef geluid dwars door veel slaapkamers zal doordringen. Hierbij dient u zich ook nog eens te realiseren, dat deze norm gebaseerd is op een jaargemiddelde! Er mag dus rustig gedraaid worden boven deze norm, zolang het jaargemiddelde maar niet overschreden wordt. Een bijkomend nadeel voor omwonenden is, dat het jaargemiddelden heel lastig zijn te controleren. Dus als u geluidsoverlast mocht hebben, raakt u in een langdurige procedure met Klein Piershil BV om u gelijk te halen. Klein Piershil BV heeft aan de CPG uitgelegd, dat het geluidseffect vaak zwaar overdreven wordt. Zij gaven daarbij het voorbeeld aan dat als twee mensen met elkaar normaal in gesprek zijn ze al op een niveau van 40/45 dB zitten……… (om u een indruk te geven op welk niveau de heren zich begeven)

De NLVOW heeft al veel informatie vergaard over windturbinegeluid en ik wil u dan ook graag verwijzen naar hun site, met name het artikel over “In Nederland zijn omwonenden  vogelvrij als het om geluidsoverlast van windturbines gaat” Maar zoekt u gerust verder op de site, er zijn diverse artikelen over geschreven.

Laagfrequent geluid

Voor laagfrequent ( < 125 Hz) en infrasoon ( < 25 Hz) geluid, bestaat in Nederland geen wettelijk toetsingkader. Deze geluidshinder wordt dus niet meegenomen in de onderzoeken voor Nederlandse windparken.

Een recente ZDF (januari 2019) documentaire, brengt goed in beeld hoe Duitse instanties vergelijkbaar met RIVM LFg als verwaarloosbaar betitelen en oplost in achtergrondgeluid en na 700 mtr niet meer waarneembaar zou zijn. Dit terwijl een ander onderzoek aantoont dat LFg op 20 km nog te meten is. Meten met verschillende maten dus. Maar ook de medische wereld die aantoonbare effecten laat zien in het brein van de mens…. Met het toenemend aantal windturbineparken van een steeds groter formaat windturbines, zou de politiek zich ernstig zorgen moeten maken over de effecten op de mens, maar zij sluiten hun ogen. Kijk en oordeel zelf.

Internationaal komen er steeds meer onderzoeken boven tafel die een verband proberen te leggen tussen geluidsproductie van windturbines en gezondheidsklachten.

Een van hen is een Amerikaanse gepensioneerde geluidsexpert, Richard James, die zijn arbeidzame leven gewerkt heeft om goede geluidscondities voor werknemers te construeren in o.a. industriële werkomgevingen. Hij verbaasd zich erover dat de windindustrie zoveel vrijheid krijgt om windparken zo dicht op de woonkernen te mogen bouwen, zonder dat er kritische vragen gesteld worden door o.a. de politiek. Een (lang) interview met Richard James is hieronder te beluisteren.

Er zou hier nog een dozijn aan onderzoekers kunnen worden toegevoegd, maar zolang de Nederlandse overheid vasthoud aan haar 41/47 Lden geluidsnorm en de daaraan gekoppelde afstandscriteria, en dus willens en wetens accepteert dat mensen ernstig overlast, met gezondheidsrisico kunnen hebben van een windpark, zal er hier niks veranderen. U als omwonenden van windpark Spui bent dus vogelvrij verklaard. Uw mogelijkheden om geluidsoverlast te claimen zijn uitermate beperkt door de gemiddelde jaarbelasting met de huidige geluidsnorm voor windturbines.