Op 8 maart 2016 heeft Gedeputeerde Staten een besluit genomen over het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-beschikkingen het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Windpark Spui, de ontwerpbeschikkingen en het MER Windpark Spui. Het inpassingsplan en de beschikkingen betreffen het oprichten en in werking hebben van het windpark Spui, bestaande uit 5 windturbines en bijbehorende voorzieningen.

Het gaat dan om de volgende besluiten:

  • het ontwerp provinciaal inpassingsplan Windpark Spui
  • de ontwerp omgevingsvergunning Wabo
  • de ontwerp vergunning krachtens de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014
  • de ontwerp vergunning ex artikel 6.5, onder c, Waterwet
  • de bijbehorende milieueffectrapportage Windpark Spui.

Gedeputeerde Staten heeft deze besluiten nu vastgesteld en worden vrijgegeven voor tervisielegging in het kader van de gecoördineerde zienswijze procedure. Er van uitgaande De periode ter inzage legging is vastgesteld van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016. In deze periode kan eenieder een zienswijzen indienen.

Alle genoemde ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken zullen sowieso tijdens de ter inzage periode, te raadplegen zijn en als pdf te downloaden via de provinciale website www.zuid-holland.nl/windenergiekorendijk. Hier is ook informatie aangaande het indienen van een zienswijze en de vervolgprocedure te vinden.

w.g. Provincie Zuid-Holland