Bijgewerkt 11 februari 2016

Hieronder ziet u het aanbod van initiatiefnemers windpark Spui aan de omgeving.

 

(Concept) Participatieplan Windpark Spui  

Aanleiding

Windpark Spui is een ontwikkeling in samenwerking (Klein-Piershil B.V.) met Dick de Bruijne via D.L. de Bruijne Participatie Maatschappij B.V. en YARD ENERGY Development B.V. Klein-Piershil B.V. en de Provincie Zuid Holland hebben afgesproken om vanuit een participatieplan regelingen aan te bieden voor de omgeving om projecten die de leefbaarheid, natuur en het landschap verbeteren te ondersteunen. Daarnaast kunnen de (direct) omwonenden en omgeving ook meeprofiteren van het windpark. Klein-Piershil B.V. en Provincie Zuid Holland bieden de onderstaande regelingen aan om verbinding te maken tussen de omgeving Korendijk, Nissewaard en het windpark project Spui.

 

1 Het  Gebiedsfonds Windpark Spui

2 Burenregeling

3 Planschade regeling

4 Obligatielening

5 Een inrichtingsbudget (voor ruimtelijke activiteiten)

6 Werk met werk regeling

7 Exploitatie/monitoring/handhaving

 

Aangezien er nog veel onzekerheden in het project zitten zijn de onderstaande uitgangspunten en/of voorwaarden voor bijdrage uit het windpark aan de omgeving van toepassing:

 

 • Realisatie/ exploitatie van het windpark
 • Windparkopstelling met minimaal 5 windturbines
 • Beschikking SDE+ 2016
 • Anterieure overeenkomst met de Provincie ZH
 • De provincie Zuid Holland en gemeente Korendijk en Nissewaard ook een bijdrage levert aan de omgeving
 • Planning

 

 • Milieu-effect rapportage (combi MER) – Q3/Q4 2015
 • PIP (bestemmingsplan) – Q2 2016
 • Voorlopige vergunningen – Q2 2016 (coördinatie)
 • Onherroepelijke vergunning – Q1 2017
 • Contracting – Q1/Q2 2017
 • Financiering – Q2/ 2017
 • Bouw – 2017/ 2018
 • Exploitatie – 2018

1 Het  Gebiedsfonds Windpark Spui

De bevolking, en in het bijzonder de direct omwonenden uit de gemeente Korendijk en Nissewaard kunnen meeprofiteren van windpark Spui. Het fonds is bedoeld voor projecten die de leefbaarheid, natuur, het landschap verbeteren en projecten die energie besparen. Er zal door de provincie Zuid Holland een platform/ fonds worden opgezet waar diverse (duurzame) projecten een bijdrage kunnen storten. Het fonds zal dus ook deels worden gevuld door de initiatiefnemer van windpark Spui, de provincie Zuid Holland zal vervolgens het geld uit het fonds gaan inzetten in overleg met onder meer de omwonenden-vertegenwoordigers en de gemeenten Korendijk en Nissewaard. Het fonds zal feitelijk beheerd worden door de provincie Zuid Holland zodat de gelden ten goede komen aan de omgevingsprojecten.

 

Klein-Piershil BV zal na een exploitatie jaar het fonds met 1.000 euro per Megawatt vullen, met een maximale looptijd van 15 jaar. Het bedrag zal worden voldaan na goedkeuring / vaststelling van een exploitatie jaar.

 

Voorbeeld berekening:

 • Een windturbinepark van 15MW zal 15.000 euro per jaar beschikbaar stellen

Na 15 jaar heeft het windpark 225.000 euro beschikbaar gesteld voor het fonds;

 • Een windturbinepark van 20MW zal 20.000 euro per jaar beschikbaar stellen

Na 15 jaar heeft het windpark 300.000 euro beschikbaar gesteld voor het fonds.

 

Gemeenten Korendijk en Nissewaard zou ook bij kunnen dragen aan het parkfonds door een deel van de opbrengsten uit bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) van de windparken af te dragen aan het parkfonds. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheden om zelf uit bestaande budgetten het fonds aan te vullen.

 

2 Burenregeling

De direct omwonenden aan het windpark kunnen begrip en medewerking verwachten van Klein-Piershil BV wanneer er aantoonbaar bovenmatige hinder ontstaat vanuit het windpark Spui. Vanuit redelijkheid en billijkheid zal in gezamenlijk overleg maatregelen worden genomen die mogelijke specifieke problemen bij direct omwonenden kunnen verzachten. Voorbeeld hiervan kan zijn dat binnenshuis bovenmatig hinder ontstaat doordat de gevel is voorzien van enkelglas (windpark zijde) of dat er technische storingen zoals, ontvangstproblemen met een schotel.

Klein-Piershil BV zal hiervoor een éénmalig budget reserveren van 50.000 euro. Dit budget zal 5 jaar lang worden gereserveerd. Wanneer het budget niet binnen 5 jaar volledig aanwendt is zal het resterende geld worden gestort in het gebiedsfonds.

 

3 Planschade regeling

Klein-Piershil BV en provincie zullen planschade conform huidige wet en regelgeving (WRO) afhandelen.

 

4 Obligatielening

Inleiding

Als onderdeel van het participatieplan zal Windpark Spui (het “Windpark”) een obligatielening uitgeven waarmee particulieren een concrete en eenvoudige mogelijkheid wordt geboden om te investeren en mee te delen in het financiële rendement van het windpark.

Bij de uitgifte van de obligatielening zal onderscheid worden gemaakt tussen direct omwonenden (binnen een straal van 750 meter) van het windpark (door de gemeenten Korendijk en Nissewaard te bepalen op basis van postcodes) en niet-omwonenden (buiten een straal van 750 meter tot 1500 meter). Rekening houdend met de bijzondere positie van omwonenden zullen zij op hun investering in een (of meerdere) obligaties een hogere rente ontvangen (voorbeeld: tussen 3% en 6% (uiteraard afhankelijk van de rentestand) dan niet-omwonenden (hierbij zal de delta 1,5% – 2% lager liggen). De voorwaarden, waaronder de looptijd van 5 jaar, zijn verder voor alle obligatiehouders gelijk.

 

Proces

De obligatielening zal worden uitgegeven via het ‘crowdfunding’ platform Duurzaaminvesteren.nl. Duurzaaminvesteren.nl is een online platform gespecialiseerd in de uitgifte van obligaties of aandelen verbonden aan duurzame energieprojecten. DuurzaamInvesteren heeft hiervoor de benodigde AFM vergunning. Yard Energy heeft al meerdere malen obligaties uitgegeven via Duurzaaminvesteren.nl.

 

Hieronder een korte beschrijving van de te nemen stappen

 

 • Voorbereiding van de aanbieding van de obligatielening, waaronder het opstellen van een informatie memorandum waarin alle details over de aanbieding na te lezen zijn
 • Controle door Duurzaaminvesteren.nl, waaronder controle op juridische aspecten
 • Plaatsing van de obligatielening op het platform van Duurzaaminvesteren
 • [optioneel: aankondiging van de obligatielening door de gemeente]
 • [optioneel: samenwerking met lokale energie coöperatie]
 • Investeerders kunnen online investeren in de obligatielening en kamen het te investeren bedrag over naar een beveiligde derdengeldenrekening van een notaris die de transactie zal begeleiden.
 • Investeerders worden door de notaris ingeschreven in het obligatiehouders register.
 • Het Windpark is zelf verantwoordelijk voor het overmaken van de rente en aflossing aan de obligatiehouders.

 

 

Belangrijke voordelen van deze werkwijze

 • Maatwerkoplossing met extra voordeel voor omwonenden
 • Duurzaaminvesteren heeft de benodigde ervaring en AFM vergunning
 • Geldstromen worden beheerd door notaris (geld kan nooit zoek raken)
 • Inschrijvingsproces is voor iedereen inzichtelijk en online te volgen

 

5 Een inrichtingsbudget (voor ruimtelijke activiteiten)

Exploitant zal in nauw overleg met de Provincie invulling geven aan aanvullende ruimtelijke maatregelen betreffende het toevoegen en/of versterken van kenmerkende landschapselementen in de directe omgeving van het Exploitatiegebied. Hierbij kan een koppeling worden gemaakt met extra open water ter compensatie (op grond van de Waterwet) en de verbetering van waterkwaliteit, natuurwaarden en recreatieve aspecten. De invulling hiervan zal nader worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. De kosten van voornoemde maatregelen bedragen, indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over het Inrichtingsplan en bijbehorende ruimtelijke maatregelen, € 200.000,- exclusief BTW (het zgn. Inrichtingsbudget). De Provincie draagt 50% bij in voornoemde kosten.

6 Werk met werkregeling

De lokale middenstand kan meeprofiteren van het windpark. Exploitant zal bij de aanbesteding van (onderdelen van) het project en de overige in de overeenkomst beschreven door hem uit te voeren werkzaamheden, tevens lokale ondernemers in de gelegenheid stellen een inschrijving te doen. In de aanbestedingsprocedure zal het zijn van een lokale onderneming onderdeel zijn van de guningscriteria. Bij een gelijke beoordeling in de aanbestedingsprocedure zal het zijn van een lokale onderneming doorslaggevend zijn bij de gunning. De Exploitant is voornemens om voor de uitvoering van het project een hoofdaannemer te selecteren. Indien hiervan sprake is, dient de exploitant aan de door hem te selecteren hoofdaannemer de verplichting op te leggen dat deze hoofdaannemer op zijn beurt bij de aanbesteding van onderdelen van het project (en mogelijke overige onderdelen van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden) wederom tevens lokale ondernemers in de gelegenheid dient te stellen een inschrijving te doen, en waarbij het zijn van een lokale onderneming onderdeel is van de guningscriteria.

7 Exploitatie/monitoring/handhaving

Klein-Piershil BV zal als eigenaar gedurende de exploitatie het beheer voeren over het windpark. Onder beheer wordt o.a. bedoelt dat Klein-Piershil BV het windpark monitort op de bedrijfsvoering, calamiteiten, bovenmatige waarden. Indien er sprake is van calamiteiten en/of bovenmatige hinder kan er een melding worden gedaan bij Klein-Piershil B.V. Er zal een website beschikbaar komen met contactgegevens waar direct omwonenden een melding kunnen doen aan de exploitant. Exploitant zal de melding in behandeling nemen en gepast actie ondernemen wanneer de melding gegrond is.

Exploitant zal teven nagaan of er mogelijkheden zijn om in de zomer en winterperiode de bedrijfsvoering in de winter te intensiveren of in de zomer te reduceren met als uitgangspunt dat de jaarlijkse waarden/ normen binnen de wet en regelgeving blijven. De provincie zal handhaven wanneer er niet wordt voldaan aan de waarden/normen binnen wettelijke kaders.