Brief n.a.v. mail klankbordgroep leden d.d. 26 februari 2016

De opzet vanuit de CPG is door Klein Piershil op enkele punten aangepast. Afgesproken is dat deze versie door Klein Piershil zal worden verstuurd aan klankbordgroep

Status: punt afgehandeld, geen verschil van standpunten, geen aanpassing participatieplan nodig
Publicatie in KOMPAS, verkochte woningen en wel/geen waardedaling

Klein Piershil refereert in dit artikel naar Oudendijk 9 (€275/270k) en Damsteeg 2 (€415/415k) die in de zomer van 2015 zijn verkocht.

Status: punt afgehandeld, geen verschil van standpunten, geen aanpassing participatieplan nodig
Planschade vooraf regelen – model NLVOW Coevorden

De bewoners hebben gevraagd of Klein Piershil, naar het model van Coevorden, de procedure rond de planschade vooraf zou willen doorlopen en in overweging te nemen om daarbij ook het maatschappelijk eigen risico voor haar rekening te nemen. Klein Piershil geeft aan dat zij zich houden aan de wettelijke regeling rond planschade. De omvang van de woningen die hierin meegenomen zouden moeten worden maakt een andere oplossing lastig om uit te voeren.

Status: punt afgehandeld, geen overeenstemming

Aantal turbines

De bewoners hebben een onderbouwing gevraagd voor de keuze voor 5 windturbines. Dit naar aanleiding van de informatie vanuit de MER (opgenomen in de PIP) waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de energie opbrengst met één windturbine minder (4G ipv 5M) relatief weinig is terwijl er dan in totaal minder geluidsbelasting in het gebied wordt gebracht en wellicht er een grotere afstand tot de woonkern Nieuw-Beijerland mogelijk is. Klein Piershil heeft n.a.v. bovenstaande een onderbouwing aangeleverd waarom er vastgehouden zal worden aan de opstelling van 5 windturbines. Deze zit als bijlage bij dit document. Opdat het PIP nu in procedure is, is deze discussie niet meer relevant voor deze dialoogtafel. Dit punt kan door bewoners nog wel ingebracht worden als zienswijze op het concept inpassingsplan.

Status: punt afgehandeld, geen overeenstemming

Structuur omgevingsfonds

Door de CPG is een eerste opzet gemaakt. Alle financiële middelen worden geregeld via de nieuw op te richten stichting. Als bijlage is een schematische weergave van de organisatie van deze stichting opgenomen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een afgevaardigde van elk van de 4 woonkernen rond het windpark en een onafhankelijke voorzitter. De raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van Klein Piershil, een vertegenwoordiger namens de gemeente(n) en een onafhankelijke voorzitter. Partijen zullen nog nadenken over het idee om alle afspraken vanuit de participatieplan onder te brengen (bewaking en uitvoering) bij deze stichting (uitvoeringsorganisatie). De CPG is van mening dat ook de inrichtingsgelden binnen de stichting zouden moeten vallen en bij voorkeur ingezet moeten worden voor het gebiedsfonds en de burenregeling en dus niet voor landschappelijke inrichting, daar zit niemand van de direct omwonenden op te wachten (zie verder discussie NWEA gedragscode). Klein Piershil geeft aan ook in deze richting te denken. Er is echter geen duidelijkheid over hoe dit dan verder moet t.a.v. het inrichtingsfonds. De CPG zal de opzet van deze stichting nog verder uitwerken voor de volgende bijeenkomst.

Status: punt niet afgehandeld, overeenstemming, verdere uitwerking nodig daarna opnemen in het PP
Geschillencommissie (aanvulling op vorige punt)

De CPG stelt voor om geschillencommissie als loket aan de op te richten stichting te hangen. KP ziet dit niet zitten omdat dit soort commissies vaak niet zakendeskundig zijn en dus geen goed oordeel kunnen geven bij geschillen.

Status: punt afgehandeld. Geen aanpassing PP

Duur bijdrage omgevingsfonds 15 jaar

In het huidige participatieplan staat een maximale duur van 15jaar voor de bijdrage aan het omgevingsfonds (gebiedsfonds). De levensduur van een windturbine is echter ongeveer de 25jaar. De CPG vind dat er dus na 15jaar nog steeds sprake zou moeten zijn van een vergoeding aan de omwonenden (verdeling lusten en lasten). Voor Klein Piershil is echter onzeker wat de financiële mogelijkheden zijn na de afloop van de SDE+ subsidie (15 jaar). Afgesproken is dat na afloop van deze 15jaar er opnieuw gezamenlijk bekeken gaat worden wat er voor mogelijkheden zijn.

Status: punt afgehandeld, gedeeltelijke overeenstemming, afspraak opnemen in het PP

Nul-meting woningen langs aanvoerroute i.v.m. schade bouwactiviteiten

CPG is bevreesd voor schade aan woningen langs de route wegens het zware bouwverkeer en aanvoer onderdelen voor het windpark. Klein Piershil geeft aan dat hiervoor een opname van de woningen plaats zal vinden en dat er een CAR verzekering zal worden afgesloten voor de schade die ontstaat. Klein Piershil zal de te volgen procedure/aanpak beschrijven en voor de volgende vergadering inbrengen.

Status: punt niet afgehandeld. KP maakt een beschrijving. Afspraak daarna opnemen in het PP
Klachten afstemmen met omgevingsdienst

De afspraken en afhandeling rond klachten omtrent het windpark zal door Klein Piershil worden beschreven en voor de volgende vergadering worden ingebracht.

Status: punt niet afgehandeld. KP maakt een beschrijving. Afspraak daarna opnemen in het PP

Specificaties type en merk windturbines

CPG zou graag willen weten welke windturbines er gaan worden geplaatst. Dit heeft vooral te maken met de geluidsproductie van de windturbines. Het voorliggende inpassingsplan geeft Klein Piershil veel ruimte om keuzes te maken. Klein Piershil geeft aan dat deze keuze pas op het aller laatste moment gemaakt gaat worden. Dit kan ook niet anders omdat de windturbines zich snel ontwikkelen en er prijs onderhandelingen zijn die het financiële plaatje compleet moeten gaan maken.

Status: punt afgehandeld. Geen aanpassingen in het PP

Is vergoeding gebiedsfonds conform NWEA gedragscode?

Op basis van de productiegegevens in de MER kan berekend worden wat de bijdrage aan de omgeving zou zijn indien Klein Piershil zich aan de NWEA gedragscode zou confirmeren (richtbedrag €0,40-€0,50 per opgewekte MWh). Vanuit de eerdere gesprekken hadden de bewoners aangenomen dat de bijdrage aan het gebiedsfonds conform NWEA gedragscode zou zijn. Klein Piershil geeft aan dat dit niet het geval is en dat er met de provincie afspraken zijn gemaakt over de hoogte en verdeling van de vergoeding (Gebiedsfonds/buren regeling, Calamiteitenfonds en Inrichtingsbudget). De CPG heeft bij haar achterban geïnformeerd naar het toepassen van het inrichtingsbudget. Ondanks dat er dan vanuit de provincie extra gelden beschikbaar komen via deze constructie is men van mening dat deze gelden vanuit het windpark ook ingezet zouden moeten worden in de burenregeling en gebiedsfonds, dan maar geen extra gelden vanuit de provincie. In het gesprek komt vervolgens naar voren dat er een zekere mate van natuurcompensatie verplicht is voor dit park. Dit wordt dus nu gerealiseerd vanuit het inrichtingsbudget. Hierdoor kan dit niet meer (volledig) toegeschreven worden aan een omwonenden regeling zoals vermeld in de NWEA gedragscode. CPG/NLVOW vinden het onbegrijpelijk dat Klein Piershil zich niet aan de gedragscode van de windbranche wil houden en hebben het gevoel dat er goede sier gemaakt wordt met het inrichtingsbudget en calamiteitenfonds maar dat dit betaald wordt vanuit het omgevingsfonds en daarmee ten koste gaat van het geld beschikbaar voor de omwonenden. De NLVOW zal hierover een opzet maken om het verschil tussen gedragscode windbranche en PP te verduidelijken. Klein Piershil geeft aan met het bedrag per opgestelde MW aan te sluiten bij de regelingen zoals in Groningen toegepast. Dit is daar een provinciale vastgesteld bedrag (structuurvisie). NLVOW geeft aan dat dit provinciaal besluit van voor het uitbrengen van de NWEA gedragscode is.

Status: afgehandeld, komt nog duiding van de NLVOW. Geen aanpassing PP
Nul-meting geluid

Er wordt nu een 0-meting t.a.v. het geluid uitgevoerd in opdracht van de provincie ZH. PZH heeft toegezegd om het rapport beschikbaar te stellen.

Status: afgehandeld voor dit overleg. Geen aanpassing PP
Peer to peer review PIP

Vanuit de bewoners was er het verzoek om de berekeningen vanuit het PIP (MER) te laten controleren door een onafhankelijk bureau. De gemeente Korendijk heeft dit laten doen.

Status: afgehandeld. Geen aanpassing PP
Fiscalisering stroom voor omgeving

Stroomvergoeding in goed overleg niet opgenomen in PP omdat hiervoor op landelijk niveau een verzoek van de NLVOW bij EZ in behandeling is. De “postcode-regeling” is bij dit windpark niet toepasbaar.

Status: punt afgehandeld. Geen aanpassing PP
Nulmeting gezondheid

Dit verzoek is overgedragen aan gemeente Korendijk en gemeente Nissewaard Er wordt momenteel onderzocht door de GGD Rotterdam of men hier uitvoering aan kan geven.

Status: punt afgehandeld. Geen aanpassing PP