Nieuw-Beijerland, 7 juni 2017

Aan    NWEA

T.a.v.  Dagelijks bestuur


Betreft: gedragingen NWEA lid Klein Piershil BV


Geachte heer Timmers, 


Als dorpsvereniging zijn wij sinds 2014 betrokken geraakt bij de ontwikkeling van een windpark in de gemeente Korendijk (ZH)Wij hebben daarbij deelgenomen aan een stakeholderpanel op initiatief van de gemeente Korendijk in haar zoektocht naar een geschikte windpark locatie (15 MW) binnen de gemeentegrenzen. Door verschil van inzicht tussen provinciaal en lokaal bestuur en een beroep op de elektriciteits wet van initiatiefnemer Klein Piershil BV, heeft op een bepaald moment de provincie de regie op zich genomen en is in 2016 haar eigen PIP procedure begonnen. Ook hier hebben we wederom als dorpsvereniging plaatsgenomen in de klankbordgroep op initiatief van de provincie ZH. Vanuit de dorpsvereniging is uiteindelijk een werkgroep opgericht bestaande uit een aantal omwonenden van de dorpen Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Simonshaven (Nissewaard). Zij hebben zich verenigd in de Compensatie Plan Groep (CPG) De groep heeft op een bepaald moment de gesprekken met de provincie en de initiatiefnemer onderbroken omdat zij van mening was niet op een gelijkwaardig niveau met elkaar te kunnen communiceren. Door deze opschorting was er voor de provincie en initiatiefnemer geen enkele volwaardige serieuze gesprekspartner meer om invulling te kunnen geven aan het participatie plan. Als compromis is er toen op verzoek van de CPG de NLVOW aangesteld door de provincie om de CPG bij te staan in haar gesprekken met de provincie en de initiatiefnemers. Helaas is echter het participatieplan opgenomen in de anterieure overeenkomst, zonder dat daarbij de CPG op tijd in is gekend en zonder dat daar enige behoorlijk overleg over is geweest. De verdeling van de participatie gelden is zodanig ingericht dat omwonenden hier geen voordeel van zullen ondervinden, wat het draagvlak op enig vlak zou kunnen vergroten. De verdeling past ook niet in de richtlijnen van de NWEA gedragscode, waarbij gelden ontrokken worden aan het gebiedsfonds om als inrichtingsbudget waarbij het inrichtingsbudget volgens ideeën van Klein Piershil BV en de provincie gebruikt gaan worden voor het opleuken middels wandelpaden, waterpartijen en begroeiing om de fundaties van de windturbines aan het zicht te onttrekken. Het geld wordt dus geïnvesteerd in het landgoed van de initiatiefnemer zelf, waarvoor totaal geen behoefte bestaat bij de omwonenden. Er is inmiddels een lijst met 17 punten, waarbij de meningen nog al uit elkaar lopen. Daarbij hebben we als CPG steeds voorstellen gedaan om het participatieplan, zoals dat nu vast gegoten zit in de anterieure overeenkomst, aangepast te krijgen. Dit loopt van compensatie regelingen vooraf voor omwonenden naar model Coevorden tot aan gebruikmaking van NWEA code ijsafzetting, tot aan opzet stichting Windpark Spui en aanpassing obligatie regeling. Niets maar dan ook niets is tot dusver ondernomen door de initiatiefnemers Klein Piershil BV (waarbij ook Yard Energy is betrokken) om met concrete herzieningen op het huidige participatie plan te komen. Klein Piershil BV, claimt al sinds 1998 met deze plannen te lopen, maar heeft in die 25 jaar niks ondernomen om de omwonenden te betrekken bij hun plannen, bijvoorbeeld middels een coöperatie. Het verkrijgen van de broodnodige draagvlak heeft hier dan ook faliekant gefaald. 


Dat je als verschillenden partijen het niet met elkaar eens bent, vinden wij tot daaraan toe. Maar zolang je als partijen met elkaar om de tafel zit, partijen die elkaar erkennen als gesprekspartner met een overleg agenda, dan is het zeer onbehoorlijk als de initiatiefnemer een dag voor een overlegdatum zich via een bericht van haar advocaat, terug trekt uit de gesprekken. Het was nota bene het overleg waarbij Klein Piershil BV een uitwerking had moeten geven voor opzet van een stichting en toezegging had moeten doen voor aanpassing van de obligatie regeling.  Dit is reeds sinds 8 maart j.l. en sindsdien is er niks meer vernomen van de initiatiefnemer, uw lid. 


Het laat onverlet dat wij zeer verbolgen zijn over deze gang van zaken, zeker na 35! overlegrondes tussen een aantal omwonenden gecoördineerd door een dorpsvereniging. Dit zal zeker impact hebben op het continueren van gesprekken die mogelijk nog moeten volgen in de toekomst. 

Wij achten de gedraging van uw lid, zeker niet passend binnen de door uw opgestelde gedragscode en verzoeken u dan ook uw lid hierop aan te spreken. 


Hoogachtend, 

Mark Speldenbrink

Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland

namens werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG)

E-mail: mark@dorpsverenigingfilopopers-nl

Website: www.filopopers.nl