De CPG sprak in tijdens de beeldvormende Raad

205 steunbetuigingen ontvangen en de teller loopt nog steeds!

Het begint de kersverse gemeente Hoeksche Waard langzaam te dagen dat ze vers zeer overnamen van de gemeente Korendijk. Het blijkt nu dat andere voormalige Hoeksche Waardse gemeenten wel op de hoogte waren van de Provinciale inpassing’s procedures, maar geen notie hadden van het inhoudelijke proces wat zich hier heeft afgespeeld. Laat staan dat ze beseffen wat voor een impact dit windpark heeft op onze leef- en woonomgeving. Een zeer beladen en gevoelig dossier. Tot 2027 zal het bevoegd gezag in handen blijven van de Provincie Zuid-Holland, maar kan de gemeente Hoeksche Waard zich de luxe blijven permitteren om net als de gemeente Korendijk dezelfde rol van “buiten spel gezet” te blijven spelen? Met de verleende vergunningen een Raad van State procedure en de bouw van het park, denkt de gemeente, dat dit zo’n beetje de laatste stuiptrekkingen zijn van de ophef, “veel herrie om een beetje geluid”. We proberen ze duidelijk te maken, dat het pas begint. Het kan niet zo zijn dat als alle normen overschreden worden, omwonenden het er bij laten zitten! Dit windpark had hier nooit gebouwd mogen worden. De CPG wil meer onderzoek naar de effecten van de huidige geluidnorm op het welbevinden en gezondheid van mens en dier. Ze wil dat windpark Spui hiervoor als onderzoekslocatie wordt aangewezen. Uiteindelijk wil zij dat door Nederlands onderzoek de geluidsnorm 41/47 Lden wordt herzien en het nooit meer mogelijk is windturbines op 400 meter van onze woningen te plaatsen. Hier niet, nergens niet.

De heer Kobeck en de heer Speldenbrink spraken in. Hun inspraken kun je hieronder teruglezen. Helaas was er geen live uitzending. Aan de vragen van een aantal Raadsleden kon je aflezen dat ze richting vroegen van de CPG, wat willen jullie nu eigenlijk? Hoeveel a4-tjes moet je volschrijven om dat duidelijk te maken? Begrepen ze eigenlijk wel waar dit over ging? Dat zal moeten blijken uit de Oordeelvormende Raadsvergadering op 19 maart. Wordt vervolgd!