Nieuw-Beijerland, 25 oktober 2019 Betreft: windpark Spui – burenregeling – OZB Geachte Raadsleden, Wij hebben vernomen dat u in behandeling heeft de begroting 2020 – 2023. Vanuit onze werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG) is vanuit de achterban de vraag naar voren gekomen of de gemeente bereid is de OZB opbrengsten van windpark Spui ten goede te laten komen aan de omwonenden. Vanuit een notitie van Klein Piershil BV uit 2016, hebben wij begrepen dat de OZB opbrengsten van windpark Spui, toen zo rond de €40.000,00 zouden liggen. Deze vraag vinden wij in die zin legitiem, dat vanuit CPG oogpunt, die streeft naar behoud van woongenot en fatsoenlijke compensatie, we op dit moment tegen een situatie aanlopen dat er door LBP Sight begin juli bij zo’n 21 woningen een inspectie is gehouden. Dit om in kaart te brengen welke isolatiemaatregelen er noodzakelijk zijn om de overlast terug te dringen. Vanuit die rapporten hebben wij inmiddels vanuit de de wandelgangen vernomen, dat indien alle in de LPB Sight opgenomen isolatievoorschriften uitgevoerd zouden worden, dit wel eens in de tonnen kan gaan lopen. Overigens, zijn deze rapporten als half augustus afgegeven aan Klein Piershil BV en beschikken de bewuste huiseigenaren, nog altijd niet over een kopie afschrift van die rapporten, laat staan dat er al enige vordering is gemaakt met het isoleren van de woningen, maar dit terzijde. Het potje uit de burenregeling (participatieplan) die bedoelt is voor het o.a. uitvoeren van isolatie- maatregelen is gelabeld op €50.000,00. U kunt dus op uw klompen aanvoelen dat dit een aanzienlijke tekort zal geven op de complete uitvoering van die maatregelen. Uiteraard weten wij dat de gemeente niet het bevoegd gezag is, dat dit vooral bij de provincie en Klein Piershil ligt, maar vanuit onze positie moeten we alle opties open houden en zien dit als één van die opties. Daarnaast zouden wij u willen vragen of u het college kunt verzoeken ook voor extra gelden te pleiten bij Eneco. Zij is de komende 15 jaar groot afnemer van de geproduceerde elektriciteit uit windpark Spui en heeft zelfs recentelijk een award van Ecovadis in ontvangst genomen en daarmee de “Gold CSR Rating” behaald. Wat betekend dat zij in de top scoren zit op het vlak van MVO beleid (Maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het ligt dus in de lijn der verwachtingen dat ook Eneco wel inziet dat haar elektriciteit onttrokken wordt uit een omgeving waarin allerminst nog sprake kan zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dank voor uw aandacht. Met vriendelijke groet, Mark Speldenbrink Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland Namens werkgroep CPG E-mail: Mark@Filopopers.nl