laatste update 19-11-2015

Als dorpsvereniging houden we momenteel de ontwikkelingen bij de provincie in de gaten. Wij hebben een zienswijze ingediend bij de Provincie en hebben deelgenomen aan het stakeholderpanel welke in 2014 toezicht hield op het samenstellen van de brede MER door de gemeente Korendijk.

Zienswijze Dorpsvereniging Filopopers 

Provinciale website over locatie 50

Gemeentelijke website over locatie 50

Brief van Provincie 29-5

Als dorpsvereniging fungeren wij niet als actiegroep maar denken mee om de windturbines in zo´n positie te krijgen zodat ze zo min mogelijk overlast gaan veroorzaken voor de omwonende. Graag verwijzen wij naar de actiegroep “Tegen windturbines aan het Spui” welke zich inzet om via de juridische weg windpark Spuiwind van tafel te krijgen.

Inmiddels is de Provincie bezig met het vaststellen van een Provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit is voorafgegaan aan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau waaruit het concept plan MER nu voorligt. Hierin zijn een 7 tal locaties in Korendijk onderzocht en vanuit de MER methodiek, op basis van een lijnopstelling, komt daaruit dat locatie 50/Klein Piershil/Windpark Spuiwind het beste scoort. Als 2e beste locatie is onderzocht de locatie Noordpolder/Piershil. Andere locaties zouden in principe afvallen hoofdzakelijk om hun natuurwaarde.

De Provincie vindt het belangrijk om in samenspraak met omwonende/belanghebbende en de initiatiefnemers te komen tot keuzes voor de inrichting van het windpark en een op te stellen participatieplan. Hiervoor heeft de Provincie een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld,

Fon ten Thij

FTT Procesontwikkeling BV

Tweemolentjeskade 7

2612XW Delft

Tel: 0651406591

e-mail: info@fttproces.com

Web: www.fttproces.com

Om dit proces vorm te geven is er met omwonende een gesprek geweest. Voor 1,3 en 7 september is er een 2e gesprek gepland met de omwonende. Het staat omwonenden vrij om zich alsnog aan te melden voor deze “keukentafel”gesprekken. Voor vragen over dit proces, kunt u de heer ten Thij benaderen.

Daarnaast is er een klankbordgroep samengesteld, waarin momenteel de volgende partijen deelnemen;

-Voorzitter, Fon ten Thij

-Dorpsvereniging Filopopers/Nieuw-Beijerland

-Gemeente Nissewaard

-Dorpsbelang Zuid-Beijerland

-Gemeente Korendijk

-Aandeelhouder Klein Piershil BV

-Yard Energy

-Hoekschewaards Landschap, werkgroep milieu

-SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW)

-Bosch & Van Rijn (opstellers MER onderzoek)

-Comité Zuidzijde e.o.,

-Provincie Zuid-Holland

De Provincie was voornemens om de besluitvormingen rond te hebben voor eind december 2015. Het blijkt nu echter dat door vertragingen in een aantal processen dat dit niet meer realistisch is. Dit heeft met name te maken met de complexiteit voor de aansluiting op het netwerk, maar ook omdat de subsidiepot (SDE+) van 3,5 miljard voor 2015 is overschreven. De besluitvorming wordt nu opgeschort naar maart 2016.

Naar aanleiding van de brede MER, uitgevoerd door de gemeente Korendijk is het verzoek geweest om in gesprek te gaan met de Provincie. Hiervoor is een zitting gepland op 16 september van 19:00 – 20:30 uur. Deze zitting was openbaar. Een verslag hierover kunt u vinden via deze link

De volgende zitting voor de klankbordgroep is gepland op 6 oktober, hierbij wordt dieper ingegaan op het participatiemodel en presentatie concept project MER. Voorbeelden van zo’n participatiemodel kunt u vinden op;

NLVOW (gedragscode)

NWEA (gedragscode Draagvlak en Acceptatie)

Als dorpsvereniging stellen wij dat de windturbines zo geplaatst dienen te worden, zodat ze minimaal overlast veroorzaken voor omwonende. Om de mogelijkheden hiervan in kaart te brengen, hebben wij een informatie avond gepland op 24 september en laten wij ons adviseren door Dhr R. Rietveld, directeur NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonende Windturbines) Lees hierover verder op onze site door op deze link te klikken.

Avond omwonende windpark Spuiwind 24-09-2015

Voor de inzet van dhr R. Rietveld, NLVOW ontvangt hij een Korendijkje van de dhr M. Speldenbrink, Filopopers.

Voor de inzet van dhr R. Rietveld, NLVOW ontvangt hij een Korendijkje van  dhr M. Speldenbrink, Filopopers.

De avond die speciaal gericht was op omwonende van windpark Spuiwind, werd goed bezocht door omwonende uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Nissewaard. De avond gaf een andere kijk op het windpark, doordat er vooraf was afgesproken, dat het alleen over locatie 50 zou gaan. Dat haalt een heleboel ruis weg en kun je je focussen op die bewuste locatie 50.

Ik heb niet eerder een windavond bijgewoond, waarbij er zo´n goede interactie was tussen de spreker en de aanwezigen. Vragen en antwoorden vlogen over en weer. Er was duidelijk behoefte aan een avond waarbij het echt alleen om de omwonende gaat. Bewust om deze reden waren de provincie en de initiatiefnemers Klein Piershil en Yard Energy, verzocht niet op deze avond aanwezig te zijn.  Omwonende willen duidelijkheid over een planschade regeling maar vooral waarborgen om overlast van een windpark in deze omvang, zoveel mogelijk te voorkomen. Voorlopig zijn we nog lang niet waar we wezen moeten en is er werk aan de winkel! Een vervolg op deze avond is dan ook zeker niet uit te sluiten.

Compensatie Plan Groep (CPG)

Naar aanleiding van de NLVOW informatieavond heeft op 5 oktober jl. een aantal omwonenden uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en Nissewaard zich gevormd.

De groep omwonenden heeft te kennen gegeven verder te willen gaan, onder de strikte voorwaarde dat ze ondersteunt worden door een expert, waarvoor de voorkeur uitgaat naar de NLVOW. Op 9 oktober jl. is hiervoor een subsidie aanvraag verstuurd aan de gemeente Korendijk en Nissewaard.

Voorstel voor een naam ParticipatiePlanGroep (PPG), van onze kant, had de groep moeite mee, omdat participatie in feite betekend “actieve deelname”. De omwonenden willen niet de associatie leggen op enige wijze actief betrokken te zijn bij dit windpark, daar er totaal geen draagvlak voor is. Men wil op een fatsoenlijke wijze gecompenseerd worden en waarborgen voor behoud van het woongenot. Daar zullen zij zich in dit proces voor inzetten onder de naam CompensatiePlanGroep (CPG). Deze groep zal gaan functioneren als een werkgroep onder de vlag van dorpsvereniging Filopopers.

De CPG heeft ook te kennen gegeven geen behoefte meer te hebben aan een ronde tafel gesprekken met Provincie, initiatiefnemers en de procesbegeleider, mits daar specifiek door de CPG om gevraagd wordt. Het wordt dus in feite omgedraaid. Als er behoefte bestaat om met één van/allen om de tafel te willen zitten, zullen zij dit aangeven.

In de klankbordgroep, zullen wij zoveel mogelijk met 2 personen uit de CPG aanwezig zijn.

De volgende vergadering van de CPG is gepland op 26 oktober. Om deze groep de tijd te geven zich te organiseren, zijn de deelnemers van de klankbordgroep akkoord gegaan met het opschorten van de volgende klankbordgroep overleg naar 18 november.

Als u belangstelling heeft deel te nemen aan deze compensatie plan groep, kunt u zich aanmelden, via onderstaand contactformulier:

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adres’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’/][/contact-form]

Klankbordgroep overleg 6 oktober

Tijdens dit overleg is er door Bosch en van Rijn een presentatie gegeven van het project MER. Hierbij zijn diverse opstellingen onderzocht in rechte lijn en in een boogopstelling van 4, 5 en 6 windturbines met een vermogen van 3 tot 4,2 MW per windturbine. Dit betekend dus een ondergrens van 15 MW en een bovengrens van 25,2 MW. Opmerkelijk, aangezien in alle plannen van de Provincie er altijd is gesproken over circa 15 MW. Uit de project MER blijkt dat een opstelling in een rechte lijn het minste overlast geeft. Detail ten gunste van de opstelling, is dat de initiatiefnemers hebben aangegeven een 2e beheerderswoning aan te stellen. Buiten de woning van de initiatiefnemer aan de Oudendijk 15 te Nieuw-Beijerland is er een beheerderswoning aan de Spuiweg 3 te Piershil. Deze woningen tellen niet mee in de 47/41 lden normen (geluidscontouren). Hierdoor kunnen de geluidcontouren dus iets opgerekt worden ten gunste van de initiatiefnemers.

Initiatiefnemer Yard Energy heeft haar voorkeur uitgesproken voor een boogopstelling van 6 windturbines. Ze doet een voorstel een eenmalige storting te doen van eur 50.000,00 ten gunste van een burenregeling. Plus gedurende 15 jaar, per jaar een storting te doen in een gebiedsfonds van eur 1.000,00 per geproduceerde MW. Dit laatste is conform de richtlijnen van de NWEA. Ook zal men een obligatieregeling uitschrijven via duurzaaminvesteren.nl. Dit is een obligatielening met 4,5% rente en een speciale regeling voor omwonenden met een rente van 6,0%. Hierbij willen we wel opmerken dat Yard Energy minderheidsaandeelhouders is van DuurzaamInvesteren. Een artikel hierover kunt u vinden via deze link. U bent gewaarschuwd. Verder deelt Yard Energy mede dat zij niet zal meewerken aan een compensatieregeling vooraf. Indien omwonenden menen schade te lijden door het windpark, kunnen zij een planschade claim indienen. Yard doet een oproep aan de gemeente Korendijk om te kijken of er ruimte is binnen de OZB om deze te verlagen. Yard zal lokale ondernemers de voorkeur geven om diensten te leveren bij de bouw van het windpark. Ondernemers kunnen zich hier voor aanmelden bij de initiatiefnemers.

Klankbordgroep overleg 18 november 

Dit overleg was voor de CPG een hele korte. De CPG heeft bijeenkomsten gehad op 5 en 26 oktober en op 16 november. Echter zonder NLVOW omdat de subsidie aanvraag al die tijd in behandeling is bij de gemeente Korendijk en Nissewaard, zonder uitzicht op toekenning of afwijzing van de subsidie aanvraag. De provincie heeft echter inmiddels aangegeven in haar planning, uiterlijk 18 december te willen komen tot een definitieve anterieure overeenkomst inclusief participatieplan. Om die reden hebben we als CPG de klankbordgroep voortijdig verlaten, met de mededeling dat wij op dit moment, in alle redelijkheid, niet verder komen en het op deze basis en onder deze tijdsdruk niet mogelijk is te kunnen functioneren en we geen uitzicht hebben op een redelijke opstelling en tegemoetkoming van de initiatiefnemers. Dezelfde avond is er een schrijven uitgegaan naar gedeputeerde Han Weber met de melding dat we uit de klankbordgroep zijn gestapt om dat verder praten o.i. geen zin meer heeft.